List of bracketopes (Meta, 4)

From Hi.gher. Space

This is a list of bracketopes in dimensions from zero to four.

Name Toratopic index Tapertopic index Bracketopic index Bracket notation
0D bracketopes (total 1)
Point N/A 0 0 Empty string
1D bracketopes (total 1)
Digon N/A 1 1 I
2D bracketopes (total 2)
Square 1a 3 2 [II]
Circle 1b 2 3 (II)
3D bracketopes (total 6)
Cube 2a 7 4 [III]
Octahedron N/A N/A 5 <III>
Sphere 2b 5 6 (III)
Cylinder 3a 6 7 [(II)I]
Bicone N/A N/A 8 <(II)I>
Crind N/A N/A 9 ([II]I)
4D bracketopes (total 21)
Geochoron 4a 16 10 [IIII]
Aerochoron N/A N/A 11 <IIII>
Glome 4b 12 12 (IIII)
Cubinder 5a 15 13 [(II)II]
Dibicone N/A N/A 14 <(II)II>
Dicrind N/A N/A 15 ([II]II)
Octahedral prism N/A N/A 16 [<III>I]
Spherinder 7a 13 17 [(III)I]
Cubic bipyramid N/A N/A 18 <[III]I>
Bisphone N/A N/A 19 <(III)I>
Cubic crind N/A N/A 20 ([III]I)
Octahedral crind N/A N/A 21 (<III>I)
Biconic prism N/A N/A 22 [<(II)I>I]
Crindal prism N/A N/A 23 [([II]I)I]
Bicylindrone N/A N/A 24 <[(II)I]I>
Crindal bipyramid N/A N/A 25 <([II]I)I>
Cylindrical crind N/A N/A 26 ([(II)I]I)
Biconic crind N/A N/A 27 (<(II)I>I)
Duocylinder 6a 14 28 [(II)(II)]
Duocircular tegum N/A N/A 29 <(II)(II)>
Duocrind N/A N/A 30 ([II][II])